«Розвиток іншомовної лексичної компетенції учнів на уроках англійської мови із елементами гри»

Школа - це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.
Модернізація сучасного освітнього процесу пов’язується із
піднесенням рівня володіння іноземними мовами на якісно новий рівень. У першу чергу це стосується покращення комунікативної компетенції, основу якої складає лексична база учнів та вміння оперувати нею.Засвоєння лексичної складової іншомовного спілкування завжди визначалося стрижневим компонентом навчання мови.
Як відомо, лексичний аспект є одним із найбільш складних аспектів теорії і практики вивчення іноземних мов. У зв’язку із цим особливої актуальності у методиці навчання іноземної мови набуває проблема формування іншомовної комунікативної компетенції учнів.
Навчання англійської мови, як засобу спілкування вимагає
цілеспрямованої уваги. Неможливо вивчати мову не знаючи слів. Лексична одиниця - ядро мови. Правильне вживання лексики та насичений словниковий запас це - ключ до вільного іншомовного спілкування.
Тему, яку було обрано для дослідження «Розвиток іншомовної лексичної компетенції учнів на уроках англійської мови із елементами гри» . Дана тема являється актуальною на всіх рівнях вивчення іноземної мови.
Знання іноземної мови поєднується із знанням слів, в той час як володіння мовою - з лексичними навичками. Отже, лексичні навички слід розглядати як найважливіший компонент змісту навчання іноземної мови, а їх формування саме і є метою навчання лексичного матеріалу.
Процес засвоєння лексичного матеріалу поділяється на
етапи, які сприяють ефективнішому навчанню мови. Таким чином виділяють:
1) етап ознайомлення учнів з новими лексичними одиницями;
2) етап автоматизації дій учнів з новими лексичними одиницями.
Ознайомлення з новими лексичними одиницями починається з
семантизації - розкритя значення нових слів. Способи семантизації поділяють на перекладні та безперекладні. До безперекладних відносяться: наочна семантизація (демонстрація малюнків, предметів, діапозитивів, картин, жестів, рухів тощо), мовна семантизація,тлумачення. Наочність може бути зображальною та предметною. Слова англійської мови
відрізняються за формою, значенням, сполучуваністю, виражають предмети або абстрактні явища. Тому спосіб семантизації доцільно добирати до окремого слова, чи групи слів. Ефективним вважається поєднання декількох способів.
Під лексичною компетенцією розуміють лексичні знання, а також
здатність використовувати мовний словниковий запас у мовленні: усному (аудіювання, говоріння) і писемному (читання, письмо).
Лексичні знання включають:
знання про звукову форму лексичної одиниці (ЛО), необхідні для її
правильної вимови та розпізнавання і розрізнення на слух;
знання про графічну форму, правила орфографії, необхідні для
правильного написання Л О та розпізнавання і розуміння її при читанні;
знання з граматики, необхідні для утворення словоформ;
знання семантики слів, необхідних для утворення вільних
словосполучень.
Показниками володіння мовним матеріалом на рівні лексичних знань є:
1) правильність розуміння й відтворення ЛО;
2) швидкість виконання відповідних дій, що має свідчити про процес ще
свідомого оперування інформацією про нові ЛО. Швидкість вимірюється часом виконання завдання, який в репродукції залежить від індивідуального темпу мовлення або письма.
Формування іншомовної лексичної компетенції розглядалося у
працях таких вітчизняних і зарубіжних учених, як: В. О. Артемов,
Л. В. Банкевич, І. М. Берман, А. Є. Боковня, Н. Г. Вишнякова, Ю. В. Гнат-
кевич, О. Ю. Долматовська, С. М. Степащенко, О. Б. Тарнопольський,
С. П. Шатілов, R. Carter, R. Ellis, R. Gairns, D. Gardner, M. Lewis, N. Schmitt
та ін. Були досліджені прийоми розкриття значень іншомовних слів,
проаналізовано дію лексичного механізму в різних видах мовленнєвої
діяльності; розроблено типи та види вправ для навчання термінологічної
лексики; визначено критерії й описано процедуру відбору лексичних
одиниць для формування словника-мінімуму.
Лексична компетенція визначається сучасними вченими
(О.П. Аматьєва, А.М. Богуш, С.Л. Куліш, С.Ю. Ніколаєва та ін) як наявність певного запасу лексичних одиниць (ЛО) з урахуванням віку школярів, здатність адекватно їх використовувати. Таким чином сформована лексична компетенція стає підґрунтям для реалізації мовленнєвої, соціокультурної та соціолінгвістичної компетенцій школярів.
Лексична компетенція (ЛК) розглядається фахівцями як здатність людини до коректного оформлення своїх висловлювань і розуміння мовлення інших, яка базується на складній і динамічній взаємодії відповідних навичок,
знань та лексичної усвідомленості.
Якість формування іншомовної лексичної компетенції обумовлю-
ється системою відповідних вправ. Під вправою ми розуміємо спеціально організоване у навчальних умовах багаторазове виконання окремих операцій, дій або діяльності з метою оволодіння ними або їх удосконалення.[2, с. 312] Система вправ передбачає послідовність та логічний порядок подання матеріалу, з урахування принципу наростання складності завдання, узгодженості із попередньо засвоєним матеріалом, що забезпечує формування навичок та вмінь.
Знання іноземної мови асоціюється із знаннями слів, а володіння мови — з лексичними навичками. Отже лексичні навички є найважливішим компонентом змісту навчання іноземної мови.

Як свідчить практика одним із ефективних засобів формування лексичної компетентності учнів є гра. Як відомо, існує безліч різних ігрових завдань, використання яких допомагає урізноманітнити і розширити межі змісту і технології навчання.Гра являє собою вправу для оволодіння навичками і вміннями діалогічного мовлення в умовах міжособистісного спілкування. У цьому плані рольова гра забезпечує навчальну функцію
Аналіз методичної літератури дозволяв виділяти такі види ігор: фонетичні, орфографічні, ігри для роботи з алфавітом, лексичні. Гра повинна бути цікавою, нескладної і жвавою, сприяти накопиченню нового мовного матеріалу і закріпленню раніше отриманих знань. Мовні ігри призначені для формування вимовних, лексичних та граматичних навичок і тренування вживання мовних явищ.
Цілями лексичних ігор є: тренування учнів у вживанні лексики в ситуаціях, наближених до природної обстановки; активізація мовленнєвої діяльності учнів; розвиток мовної реакції учнів; знайомство учнів із сполучуваністю слів.
Під час вивчення лексики, в момент уведення ігрових прийомів, слід використовувати наочність, яка також сприяє кращому засвоєнню лексичних одиниць.
Ігрові прийоми виконують безліч функцій в процесі розвитку дитини, полегшують навчальний процес, допомагають засвоїти матеріал, який збільшується кожного року.
Ігри можна використовувати на етапі первинного закріплення матеріалу, безпосередньо після введення нової лексики. На наступних уроках гра стає способом повторити пройдене раніше. Гра – ефективний засіб активізації навчально-пізнавальної активності учнів на уроці. Після складних вправ, гра – це спосіб розслабитися і зняти напругу. Ігри допомагають зняти скутість, особливо, якщо виключити з них елемент змагання або звести його до мінімуму.Слабкий учень відчуває себе більш впевнено і братиме участь у грі активніше, якщо мета гри - просто повеселитися, а не рахувати бали і вигравати. Хоча елемент змагання часто додає пожвавлення і підвищує активність, саме він створює великий психологічний тиск на учнів, вони бояться не впоратися із завданням, що виводить з гри соромливих і відстаючих.
Спонтанна гра підвищує увагу, оживляє, покращує сприйняття. Гра дозволяє вчителю виправляти помилки учнів швидко, у ході справи, не даючи їм закріпитися в пам'яті учнів. Ігри допомагають запам'ятовувати матеріал глибоко і надовго, оскільки відбувається вплив на мимовільну пам'ять дітей. Ігри роблять важкий і виснажливий процес навчання більш веселим для дітей, що підсилює мотивацію до навчання
Ігри поділяються також на комунікативні та лінгвістичні. Часом їх неможливо розмежувати, оскільки на практиці метою лінгвістичної гри для учня буде здійснення спілкування. Гра допомагає навчити усного та письмового видів мовлення. Готуючи картки із завданнями, запрошення чи листівки, діти вже в ранньому віці розвивають комунікативну компетенцію. Все більшу популярність набувають проекти – особливий вид організації ігор. У них школяр отримує можливість поговорити про свої звички, улюблені речі в порівняння з тими ж явищами в іноземних країнах. Крім того, що проекти створюють мотив вивчення мови і культури, в них враховуються основні особливості дітей молодшого шкільного віку, вони ще навчають школярів вчитися, виконувати різноманітні види роботи - збирати інформацію, організовувати текст, брати інтерв'ю, робити аудіо записи тощо. Дитина вчиться працювати самостійно, використовувати різні джерела інформації і нові технології.
Проведення уроків з використанням ігрового матеріалу активізує школярів, сприяє досягненню високої результативності на уроках та пробуджує інтерес до вивчення іноземної мови.
Гра – це ефективний засіб розвитку лексичної компетенції. Завдяки використанню гри у процесі навчання іноземної мови учнями набагато легше засвоюється лексичний матеріал. Вважаємо, що стійкий позитивний ефект можливий лише за умови цілеспрямованої роботи протягом тривалого
На своїх уроках англійської мови я намагаюсь створити умови для того щоб діти не тільки засвоїли потрібний обсяг матеріалу, а й могли самостійно використовувати ці знання на практиці. А для цього я широко використовую різні прийоми та методи, поєднуючи їх з інформаційними технологіями. Це дозволяє учням здобувати потрібні знання, що приводить до самопізнання будь-якої теми, і дає можливість краще застосовувати їх на практиці.
Робота над накопиченням словника супроводжує весь процес навчання. Майже на кожному другому уроці вчитель знайомить учнів з новою порцією слів і проводить роботу з її засвоєння. От чому забезпечити оволодіння словником – першочергове завдання кожного вчителя. Звідси витікає, що дуже важливо збудити в учнів інтерес до постійного розширення словникового запасу. Найпереконливішим свідоцтвом оволодіння словником для вчителів і учнів є здатність брати участь у спілкуванні іноземною мовою.
Отже, основною метою формування іншомовної лексичної компетенції учнів є формування продуктивних та рецептивних лексичних навиків. Успішність засвоєння цих навиків залежить від наявності в учня уміння спостерігати, порівнювати та аналізувати мовні явища; працювати з різними словниками; здогадуватися з контексту про значення слова тощо.

На своїх уроках велику увагу звертаю та створення дружньої атмосфери, адже без взаємо розуміння результату не буде. Кожен урок спрямовується на співпрацю не лише із вчителем, але і зі своїми однокласниками. Учні початкової ланки вчаться працювати разом. Звертається постійна увага на мотивованість початкових класів, щоб якісно розвивати навички мовленнєвої компетентності на всіх рівнях. Особлива увага приділяється ігровим моментам, так як вони дійсно є дієвим інструментом у навчання. Це дає можливість не лише вивчити матеріал, але й отримати задоволення від навчання. В середній ланці вже більше уваги приділяється роботі в парах, групах, а також , індивідуальна робота. Наприклад учням 8 класу більше подобаються завдання дискусійного характеру, де вони можуть показати себе в іншій ролі. Щодо учнів 5 класу, там більше використовується робота в парах та групах, 6 і 7 клас — це учні, які мають середній рівень знань і більш ефетивним методом закріплення матеріалу є індивідуальний. Учні старшої школи — це учні, з якими можна провести урок у формі самостійної роботи, обговоренні проблемних питань, організації пошукової роботи для оформлення рефератів, проектів та презентацій.
На уроках застосовую ІКТ, для демонстрації нової лексики, для вивчення фраз та пісень, розвитку соціокультурної компетенції. Учням дуже подобається дізнаватися про традиції та звичаї англомовних країн, іхню історію та стиль життя. Для цього ми з учнями оформили стінгазету “Favourite English”. Останні чотири роки в кінці жовтня організовую для учнів 1-7 класів “Halloween Party.” Як класний керівник організовувала в 2014 та 2015 році виховні заходи до святкування
Дня Святого Валентина. Особливо учням сподобався захід 2015 року, де шоу було схоже до телевізійного “Хто зверху?”, але мало іншу назву “Думай серцем”. Дівчата були проти хлопців. Дівчата виграли.
Учні 9-11 класів завжди приймають участь в районній олімпіаді із англійської мови. Минулого 2014-2015 року учениця 9 класу Бедріна Вікторія посіла 4 місце, учениця 10 класу Храпійчук Віта -3 місце, учень 11 класу Клименко Руслан -10 місце. З учнями 9 та 11 класів організовуємо консультативні центри щодо підготовки до ДПА та ЗНО. Учням також подобається приймати участь Всеукраїнському конкурсі іноземних мов “Грінвіч”. В 2013 році учениця 3 класу Марчук Діана отримала срібний сертифікат учасника “Грінвіч”Список використаної літератури


1) О. Ю. Семенчик // Іноземні мови. – 2006. – No 2. – С. 22–27. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах / [Л. С. Панова, І. Ф. Андрійко, С. В. Тезікова та ін.]. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 328 с.
2) Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь / Н. К. Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – No 3. – С. 3–8.
3) Безкоровайна Ю. Унаочнення як засіб формування іншомовної лексичної компетенції учнів // Студентський науковий альманах факультету іноземних мов. – 2009. Вип 1(6) – С. 230 – 234
4) Козачінер О.С. Формування лексичних навичок в учнів 1-го класу // Ангоійська мова та література. – 2008. - №3. С. 2 – 3
5) Коломінова О. О, Формування англомовноїї лексичної компетенції // Іноземні мови. - 2005. - №2. - С.48-51
6) Кравчук Л. Побачити кожний успіх: особливості навчання лексики на початковому етапі // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2009. – №2. С.43 – 48
7) Москалюк Л.В. Ігрові завдання для контролю лексичних знань молодших школярів на уроках англійської мови // Іноземні мови. – 2006. -№3. С. 44 – 45

Ніколаєва С.Ю. та інші. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. - К.: Ленвіт, 1999. - 320с.